Log in

Agenda Algemene Ledenvergadering DAW Schaijk

Het Bestuur van DAW Schaijk nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van DAW Schaijk op maandag 26 november 2018 om 20.30 uur in de kantine van onze vereniging.

Agendapunten:

 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter

2. Vaststellen van de agenda

3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2017, welke zijn opgenomen in de DAW-er van jaargang 38, nr. 2, welke verschenen is in maart 2018.

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Jaarverslag van de penningmeester

6. Verslag van de kascommissie

7. Verkiezing kascommissie

8. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:
1) Mijke Appelhof
2) Martijn de Graauw
3) Harm van de Camp
4) Henrie Lamers

Eventuele kandidaten voor het bestuur kunnen tot 2 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, onder de gebruikelijke voorwaarden (akkoordverklaring + de steun van 10 stemgerechtigde leden).

9. Vaststellen begroting 2018-2019

10. Rondvraag

11. Sluiting