• Gepubliceerd in Organisatie

Voorwaarden aan gebruik van de DAW-website

Door deze voorwaarden te accepteren verklaar je in overeenstemming met deze voorwaarden te handelen.

Eigendomsrecht:
DAW ontvangt graag jouw bijdragen. Op de DAW-website kan je dan ook op verschillende plekken direct je reactie (zonder tussenkomst van DAW) achterlaten. Ook kun je materiaal (foto's, teksten, e.d.) op de website plaatsen (ook dit kan vaak zonder tussenkomst van DAW). Je verklaart dat jij het recht hebt jouw materiaal ter beschikking te stellen aan de DAW-website. Met het versturen van jouw reactie/materiaal geef je de DAW-website het onbeperkte recht op al deze informatie, zowel tekst als beeldmateriaal. Met daarbij het recht om deze informatie aan te passen (inkorten/redigeren), (digitaal) op te slaan, openbaar te maken en (her) te gebruiken voor ieder denkbaar doel.

Goed gedrag:
DAW heeft niet de verantwoordelijkheid de website in dit kader te monitoren en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van het door jou rechtstreeks geplaatste materiaal of achtergelaten reacties. Echter, we hebben het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht, jouw directe reacties/materiaal naar eigen inzicht en discretie aan te passen of te verwijderen, bijvoorbeeld indien de DAW-website van mening is dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commerciĆ«le motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen. Dergelijke content of content die anderszins in strijd is met wet en/of regelgeving dien je dan ook niet ter beschikking te stellen. Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot het tijdelijk blokkeren van je account, het opheffen van je account of een IP-ban.

Identificatie:
Gebruik van de DAW-website geschiedt middels identificatie van de bij registratie ingevoerde gegevens. Door het accepteren van deze voorwaarden verplicht je je door onder je eigen werkelijke en volledige naam te registreren. Je gebruikersnaam mag willekeurig gekozen, dus ook een bijnaam, zijn. Registratieformulieren zonder een eigen werkelijke en volledige naam (adresgegevens worden gebruikt ter boordeling) worden geweigerd. Een werkend emailadres wat van jezelf is, is een voorwaarde om de registratie te voltooien.

Vrijwaring:
Je vrijwaart de DAW-website van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten. Te denken valt aan inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van individuele rechthebbenden wegens openbaarmaking op de website van DAW.

Je vrijwaart de DAW-website voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit een niet-nakoming van de in dit deze voorwaarden genoemde verplichtingen. de DAW-website is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van de DAW-website en/of gegevens of de inhoud daarvan.