• Gepubliceerd in Clubnieuws

Uit DAW'er juli 2016

Inmiddels hebben jullie allemaal er al wel iets over meegekregen, het fusieproces tussen DAW en Emos. Graag neem ik jullie mee in dit proces, schets ik de stand van zaken op dit moment en ga ik in op mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Zoals bij iedereen bekend zijn DAW en Emos al jarenlang goede buren. In het verleden is er dan ook al vaker sprake geweest van een verdergaande samenwerking als dat wij nu hebben met Emos. Indien ons sportpark verplaatst zou zijn naar Schaijk-West zou Emos met ons meegegaan zijn. Verplaatsing is destijds niet doorgegaan, waarna we plannen gemaakt hebben voor de upgrading van ons sportpark. In 4 van de 10 plannen werd Emos meegenomen en zouden DAW en Emos gaan huisvesten in een nieuwe gezamenlijke accommodatie. De Gemeente ging niet mee in deze 4 plannen waardoor er een nieuwe accommodatie enkel voor DAW gerealiseerd werd.

Dit riep, m.n. bij leden van Emos, destijds al vragen en een gevoel van onvrede op en dit gevoel is eigenlijk altijd blijven hangen. Reden voor het huidige bestuur van Emos om zo’n 2 jaar geleden contact te zoeken met het bestuur van DAW om te bekijken wat we in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen. Dit heeft geresulteerd in de vorming van een stuurgroep waarin namens Emos Marjon Vos en Loes Fransen en namens DAW Marcel van den Heuvel en Henrie Lamers zitting hebben. In juli 2014 zijn we van start gegaan om mogelijke samenwerkingsvormen te onderzoeken, waarbij we ingezet hebben op 3 niveaus;
- ‘light’ vorm; beide verenigingen blijven zelfstandig in hun huidige accommodatie en de samenwerking blijft beperkt tot incidentele activiteiten zoals bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie, de Rabobank leden-actie en een dienstenveiling.
- 2 verenigingen onder 1 dak; beide verenigingen blijven in grote mate zelfstandig maar huisvesten in een gezamenlijke accommodatie, logisch dat dit dan onze accommodatie zou worden. M.n. kantine is dan de gemeenschappelijke factor, waarbij het op voorhand lastig is om dit op een goede manier vorm te geven.
- Volledige fusie; DAW en Emos gaan op in een nieuwe vereniging waarbij het ook weer logisch is dat deze gehuisvest wordt in de huidige accommodatie van DAW.

Deze 3 samenwerkingsvormen hebben we geprojecteerd op een 5-tal aandachtsgebieden;
- Bestuur / organisatie.
- Sportinhoudelijk, voetbal en korfbal.
- Financieel.
- Kantine.
- Materiaal, facilitair, voorzieningen.

In december 2016 heeft de stuurgroep haar bevindingen voorgelegd aan beide besturen. In een constructieve bijeenkomst in de vorm van een workshop hebben alle bestuursleden de 3 samenwerkingsvormen geprojecteerd op hun eigen vakgebied, waarbij alle voor- en nadelen, de kansen en bedreigingen gezamenlijk besproken zijn. Na afzonderlijke evaluatie door beide besturen was de conclusie unaniem; een volledige fusie is het beste voor beide verenigingen en biedt de meeste kansen voor een bloeiende voetbal- en korfbalvereniging in Schaijk. 1 vereniging, toekomstbestendig, klaar voor de toekomst!

Vervolgens is de stuurgroep met deze conclusie, volledige fusie, aan de slag gegaan. Wij hebben contact gehad met omliggende verenigingen voetbal en korfbal zoals BE Quick en Nulandia. We hebben ‘in de keuken’ mogen kijken bij fusieverenigingen Milsbeek / SPES en bij Prinses Irene, waarbij we gezien hebben hoe een fusie succesvol kan zijn, maar ook vooral hoe wij het niet willen.
We hebben contact gezocht met de KNVB en de KNKV, die ons ondersteund hebben op alle facetten die van belang zijn in een fusieproces. We hebben gesproken met notaris Theo de Bie over mogelijke juridische fusievormen en Theo heeft toegezegd om ons hierin te begeleiden.

Naast DAW en Emos is de Gemeente Landerd een belangrijke speler in dit fusieproces. De Gemeente is immers eigenaar van ons sportpark (velden) en mede-eigenaar van onze accommodatie. Daarom hebben we gekeken wat de gevolgen zijn van DAW en Emos in onze huidige accommodatie;
- Kantine; geen probleem, we hebben voldoende voor DAW en Emos.
- Wedstrijdsecretariaat, vergader- en gespreksruimten; ook geen probleem.
- Kleedlokalen; bottle neck zit op zaterdag van 11.30 tot 13.30 uur. Met enige creativiteit en goede afspraken moet dit op te lossen zijn. Op overige dagen zal het volle bezetting zijn, maar verwachten wij geen grote problemen.
- Materiaalruimten; voor Emos zullen we een materiaalruimte moeten creëren, maar ook hier zien wij geen onoverkomelijke problemen.

V.w.b. velden is er wel een probleem, maar ook dat is in onze ogen op te lossen. Omdat Emos tot de 10 grootste dameskorfbalverenigingen van Nederland behoort en 65 % van de korfbalverenigingen in Nederland op kunstgras speelt is kunstgras voor Emos sowieso een vereiste. Voor een goede integratie van Emos binnen onze vereniging is het noodzakelijk dat trainings- en wedstrijdvelden voor de korfbaltak kort bij de accommodatie van DAW gesitueerd worden. Daarvoor is alleen T1 (het trainingsveld aan de Bossestraat) geschikt. Omdat DAW op dit moment alle trainings- en wedstrijdvelden in gebruik heeft en ook hard nodig heeft is het noodzaak dat T1 volledig kunstgras wordt, waarbij op het 1e helft van T1 2 kunstgrasvelden voor korfbal aangelegd moeten worden en op de 2e helft van T1 kunstgras geschikt voor voetbal. Met de aanleg van kunstgras op T1 is de trainings- en wedstrijdcapaciteit voor voetbal en korfbal op ons sportpark gewaarborgd.

Dit verzoek hebben wij dan ook bij de Gemeente ingediend en inmiddels in een gesprek met wethouder Maathuis in bijzijn van een ambtenaar toegelicht. Daarbij hebben we ook aangegeven dat kunstgras op T1 een absolute voorwaarde is voor de fusie. Zonder kunstgras op T1 gaat de fusie niet door omdat T1 als natuurgrasveld dan volledig voor korfbal nodig zal zijn en wij kunnen dit veld gezien onze huidige trainingsuren gewoonweg niet missen. Ook in de winterperiode als Emos in de zaal korfbalt kunnen wij dit veld niet voor voetbaltrainingen gebruiken omdat de kwaliteit van het veld na de winterperiode door alle voetbaltrainingen ver onder de maat is voor korfbal. Dus T1 moet kunstgras worden!

De huidige accommodatie van Emos valt dus ‘vrij’ aan de Gemeente en zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn voor Jeux de Boulle club Le Jeteur, die al jaren op zoek zijn naar een vaste locatie. Ook zou hier een voetbalveldje voor de jeugd in Schaijk gesitueerd kunnen worden zodat, m.n. in de zomermaanden, het intensief gebruik van het kunstgrasveld van DAW door de Schaijkse jeugd tot het verleden gaat behoren.

Kortom, een fusie van DAW met Emos is een win-win situatie voor alle partijen en brengt een geweldige dynamiek op ons sportpark. Jong en oud zitten samen op 1 sportpark, kunnen elkaar ondersteunen en versterken. Onze plannen zijn dan ook door Gemeente enthousiast ontvangen en passen naadloos in het verkiezingsprogramma van de coalitie, waarin eigen initiatief en goede plannen van verenigingen om te komen tot toekomstbestendigheid gestimuleerd en door de Gemeente ook ondersteund zullen worden. In breder verband gaat de Gemeente dan ook een toekomstbestendigheidsonderzoek uitvoeren voor alle verenigingen die gehuisvest zijn op een buitensportaccommodatie. De Gemeenteraad heeft hiermee ingestemd en het onderzoek zal meteen na de bouwvakvakantie uitgevoerd worden. Gelijktijdig met dit onderzoek wordt het verzoek / voorstel van DAW – Emos in behandeling genomen en hebben wij goede hoop dat kunstgras er gaat komen en dus een fusie mogelijk maakt. In de kadernota voor 2017 is al geld (± € 500.000,--) voor de aanleg van kunstgras op T1 opgenomen en in de raadsvergadering van begin november moet de begroting voor 2017 vastgesteld worden en dan zal ook duidelijk zijn of er geld voor DAW in de begroting voor DAW gereserveerd is. Begin november 2016 is dan ook duidelijk of de fusie v.w.b. facilitering door de Gemeente door kan gaan. Wij hebben er alle vertrouwen in.

Ondertussen gaat de stuurgroep en beide besturen van DAW en Emos aan de slag om het fusieproces verder vorm te geven. Duidelijk is dat de korfbaltak een volwaardige tak wordt in de nieuwe vereniging, vergelijkbaar met onze huidige jeugdafdeling. Bestuursstructuur moet nog vastgesteld worden en in de organisatie wordt de korfbaltak geïntegreerd waarbij kader van Emos uiteraard ook een rol krijgt. Alle commissies die we nu ook al kennen zullen ten dienste staan van zowel de voetbal- als de korfbaltak. Los van allerlei praktische zaken, die nog geregeld moeten worden, hebben wij ook gesproken en een mening gevormd over gevoelige zaken als clubnaam, clubkleuren en clublogo. Beide besturen zijn tot het volgende voorstel gekomen;
- De naam die de nieuwe vereniging gaat krijgen; DAW Schaijk.
- Clubkleuren zullen in hoofdzaak oranje blijven, waarbij het voorstel is om een nieuw tenue te ontwikkelen waarbij de kleur blauw in het ontwerp meegenomen wordt.
- Er wordt een nieuw clublogo ontworpen.
In het jubileumweekend van Emos heeft voorzitter Marjon Vos dit ook gedeeld met haar leden.

Mooie plannen, waarover de stuurgroep zeer enthousiast is. Beide besturen zijn ook enthousiast omdat het een fusie is geboren uit kansen en mogelijkheden in tegenstelling tot vele, opgelegde, fusies door bijvoorbeeld Gemeenten, die geboren worden uit noodzaak en moeilijkheden. Op dit moment zijn beide verenigingen financieel gezond en stabiel in ledenaantal. De toenemende vergrijzing zal ook voor DAW en Emos een krimp in ledenaantal tot gevolg hebben. Wanneer we de fusie nu doorzetten hebben wij de regie, ontstaat er een nieuwe vereniging van 1250 leden en kunnen we voor beide verenigingen het optimale uit de fusie halen
Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk wat jullie, als leden van DAW en Emos, van de plannen vinden. Wij als bestuur kunnen van alles vinden maar uiteindelijk zijn het jullie die beslissen. Daartoe zijn een 2-tal data belangrijk die ik vraag om in jullie agenda’s te noteren;
- Op maandag 26 september vindt een ingelaste Algemene Ledenvergadering plaats waarin het bestuur jullie als leden formeel toestemming vraagt om in te zetten op een volledige fusie met Emos. De plannen zullen dan ook toegelicht worden en uiteraard krijgen jullie gelegenheid om vragen te stellen. Op dezelfde avond zal ook een ingelaste Algemene Ledenvergadering bij Emos plaatsvinden.
- Op maandag 28 november (er is dan duidelijkheid vanuit de Gemeente over het beschikbaar stellen van geld voor de aanleg van kunstgras op T1) is de reguliere ALV over seizoen 2015 – 2016. In deze ALV zal ook besluitvorming plaatsvinden over de fusie DAW – Emos. Het is dan dus JA voor of NEE tegen de fusie. Voor alle duidelijkheid; als de Gemeente geen geld in de begroting voor 2017 opgenomen heeft voor de aanleg van kunstgras op T1 zal het fusievoorstel niet in stemming gebracht worden. Op dezelfde avond heeft ook Emos de besluitvormende Algemene Ledenvergadering over de fusie.

Planning
Als de fusie doorgaat zal vanuit de Gemeente de aanbesteding van het kunstgrasveld voorbereidt worden en in het voorjaar van 2017 plaatsvinden. Na afloop van de competitie kan dan gestart worden met de aanleg van het kunstgras op T1 zodat bij begin seizoen 2017 – 2018 de kunstgrasvelden door Emos en DAW in gebruik genomen kunnen worden. Per 1 mei zal DAW Schaijk als nieuwe naam bij de KNVB voor voetbal en KNKV voor korfbal als nieuwe vereniging aangemeld zijn en onder die naam in seizoen 2017 – 2018 aan de voetbal- en korfbalcompetitie deelnemen.
Uiteraard is dan het juridisch traject ook helemaal afgerond.

Heel veel informatie en ik kan me voorstellen dat er vragen bij jullie opkomen of dat jullie ideeën / suggesties hebben die wellicht een toegevoegde waarde kunnen hebben in het proces. De ALV van maandag 26 september biedt daarvoor gelegenheid. Als er behoefte is om eerder te reageren dan kun je je wenden tot Henrie Lamers, Marcel van den Heuvel, Marjon Vos of Loes Fransen.

Namens stuurgroep fusie DAW – Emos
Henrie Lamers

Tagged under Fusie